پارسیان لب

تیروئیدیت هاشیموتو

مروری بر یافته‍های سیتولوژیکی تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) معیارهای تشخیصی سلول‍های لنفوئیدی و پلاسماسل‍ها در زمینه سلول‍های لنفوئیدی قرار گرفته...
error: Content is protected !!