پارسیان لب

جدول زمانبندی واکسن برای سگ

زمان واکسن زدن و  لیست زمانبندی شده واکسن برای سگ ها دو نوع واکسن از لحاظ اهمیت وجود دارد :   الف- واکسن های الزامی (که به...
error: Content is protected !!