پارسیان لب

جراحی سنگ لوزه

سنگ لوزه قطعه ای کلسیمی است که در قسمت عقب دهان و در حفره لوزه های کامی تجمع پیدا می کند. سنگهای لوزه معمولا ترکیبی...
error: Content is protected !!