پارسیان لب

جزوه ایمنی و بهداشت محیط کار

قبل از وارد شدن به سالن تولید، به این پوشش‌ها مجهز شوید گرمای تابستان را بهانه نکنید. بسیاری از کارگرانی که به هر بهانه‌ای از...
error: Content is protected !!