پارسیان لب

جنسیت گلدفیش

نام : گلدفیش خصوصیات فیزیکوشیمیایی تکثیر : دما = 25- 18 درجه سانتیگراد – PH = 6.6 تانک تکثیر : حداقل 80 لیتر تشخیص جنسیت :...
error: Content is protected !!