معماری

جوانه

اسم دختر ایرانی با حرف ج ، چ، ح، خ

اسامی دخترانه

اسم دختر ایرانی با حرف ج : جام : پیاله، ساغر جانانه : دوست داشتنی جانمهر : از نام های برگزیده جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود جوانه : جوان، جوانی،رویش   اسم دختر ایرانی با حرف چ : چام : ناز و عشوه چشمه : آب طبیعی از کوه چکاو : نام پرنده ای خوش آواز چکاوک : …

ادامه نوشته »