معماری

خواص اشعه فرابنفش

اشعه ماوراء بنفش

بیشترین سطح تابش اشعه ماورای بنفش بر روی زمین کجاست؟

اين اشعه محدوده ای از طيف نور خورشيد است که پس از طی ميليونها کيلومتر از خورشيد به ما می رسد. اين قسمت از نور خورشيد در محدوده بينايی انسان نيست و نمی توانيم آن را ببينيم به همين خاطر به آن نور تاريک نيز می گويند . اين اشعه خود به سه دسته تقسيم می شود: UV-A,UV-B,UV-C . جو …

ادامه نوشته »