پارسیان لب

خوبرخ

اسم دختر ایرانی با حرف ج : جام : پیاله، ساغر جانانه : دوست داشتنی جانمهر : از نام های برگزیده جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود جوانه...
error: Content is protected !!