پارسیان لب

خورشیدی

گل خورشیدی  -  BUSH LILY CLIVIA MINIATA : نام علمی   AMARYLLIDACEAE  - آماريلياسه : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه Kaffir Lily,خورشیدی : نام های دیگر       گل خورشیدی: اسم علمی گیاه خورشیدی...
error: Content is protected !!