پارسیان لب

دررفتگي كشكك زانو

جابجايي استخوان كشكك به طوري كه تماسي بين استخوانهاي مجاور نباشد افراد بالغ و جوان مستعد اين صدمه مي باشند . قسمتهاي درگير بدن : مفصل...
error: Content is protected !!