پارسیان لب

درمان بیماری پرده صماخ

          ميرنژيت تاولي Bullous Myringitis: اين بيماري يك التهاب و تشكيل تاول در زير لايه خارجي پرده صماخ به وسيله عوامل نا شناخته ويروسي يا باكتريايي از...
error: Content is protected !!