پارسیان لب

درمان بیماری پسودوگزانتوما الاستیکوم

پسودوگزانتوما الاستیکوم اختلال ثانویه ECM ( ماتریکس خارج سلولی ) است که عارضه ی شناخته شده ای است با پاتوژنز نامشخص. شاخص پاتوژنیک ،کلیسفیکه شدن...
error: Content is protected !!