پارسیان لب

درمان جنون دزدی

  جنون دزدی یا کلپتومانیا بیماری است که فرد حس و اجباری را در درون خود حس می‌کند برای اینکه چیزی را بدزد و تا...
error: Content is protected !!