پارسیان لب

درمان عفونت قارچی گوش خارجی

  عفونتهاي قارچي مجراي گوش در مناطق حاره اي (گرم و مرطوب) شايع بوده. معمولاً در افراد مسن ديابتيك و يا بيماران با ضعف سيستم...
error: Content is protected !!