پارسیان لب

درمان لیکن پلان در طب سنتی

    لیکن پلان یک بثور پوستی مزمن که مسری یا سرطانی نیست . این عارضه ممکن است پوست پاها، تنه ، بازو، مچ دست ،...
error: Content is protected !!