پارسیان لب

در ادامه بارداري چه غربالگري‌هاي ديگري انجام مي‌شود؟

تفسیر غربالگری جنین،میزان نرمال NT در جنین،‌آزمایش و تست غربالگری،غربالگری سه ماهه اول و دوم،غربالگری سه ماهه سوم،نتیجه غربالگری،شرایط غربالگری و سونوگرافی nt،بهترین نوع...
error: Content is protected !!