پارسیان لب

دستگاه تناسلی مبهم

نوزادان دختر (مونث ) ،  اغلب در طي چند روز پس از تولد براثر محروميت ناگهانی از هورمون استروژن مادر،دوره كوتاهي از خونريزي یا...
error: Content is protected !!