پارسیان لب

دستگاه Kremer

3-3 واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال در طول دوران قاعدگي، موكوس سرويكال فقط براي مدت كوتاهي (در ميانه سيكل قاعدگي) پذيراي اسپرماتوزوئيدها است كه...
error: Content is protected !!