پارسیان لب

دشمن پوست دست

  از آنجا که بیشتر حس لمس محیط اطراف ما با دستمان است و در روابط روزمره دست نقش اساسی دارد و حتی در اولین...
error: Content is protected !!