پارسیان لب

دفع پروتئین

یکی از تست های نیمه کیفی که بر روی نمونه Urine انجام می دهیم تست پروتئین هست. از آنجا که تست نوار برای پروتئین...
error: Content is protected !!