پارسیان لب

دياگرام عفونت سيتومگالو ويروس در نوزادان

سيتومگالو ويروس‏ها، هرپس ‏ويروس‏هايى هستند كه در همه‏جا پراكنده بوده و عوامل شايعى از بيمارى در انسان مى‏باشند. اسم كلاسيك بيمارى حاصل، انكلوزيون سيتومگاليك...
error: Content is protected !!