پارسیان لب

رادیوگرافی رخ مفصل آرنج

مفصل آرنج در اندام فوقانی  محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل استخوان بازو و دو استخوان زند زیرین و زند زبرین...
error: Content is protected !!