پارسیان لب

رادیوگرافی رخ مفصل ران

 مفصل ران در محل اتصال تنه و اندام تحتانی قرار گرفته و نمونه یک مفصل گوی و کاسه‌ای است که به علت وضعیت ایستاده...
error: Content is protected !!