معماری

رام افزون

اسم دختر ایرانی با حرف د ، ذ ، ر ، ز ،ژ

اسامی دخترانه

اسم دختر ایرانی با حرف د : دُخمل : از نام های برگزیده دراج : نام پرنده‌ای است دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ درسا : از نام های برگزیده درمان : چاره دِرمنَه : گیاهی خوشبو دُرنا : نام پرنده ای است دریا : از نام های …

ادامه نوشته »