معماری

رایت

رنگ آمیزی گسترش های خونی

اصول رنگ آمیزی گسترشهای خونی بدین ترتیب است که رنگهای مورد استفاده معمــولاً دو نوعند: اسیـــدی و بازی. رنگهای اسیدی با قسمتهای بازی سلول مانند سیتوپلاسم ترکیب شده ولذا این قسمتها اسیدوفیل هستند. رنگهای بازی با قسمتــهای اسیدی سلول (مانند هسته) ترکیب شده ولذا این قسمتها بازوفیل هستند. قسمتهایی از سلول که با هر دو رنگ اسیدی و بازی ترکیب …

ادامه نوشته »