پارسیان لب

رباط متقاطع یا صلیبی جلویی یا قدامی Anterior cruciate ligament

 زانو بزرگ‌ترین مفصل بدن است. این مفصل ساق را به ران متصل کرده و تمام وزن بدن را تحمل می‌کند. در زانو از یک...
error: Content is protected !!