پارسیان لب

رحم يا زهدان

دستگاه تناسلی زن : اعضای تناسلی زن به دو دسته تقسیم می شود . ۱- اعضای تناسلی داخلی ۲- اعضای تناسلی خارجی اعضای تناسلی داخلی زن...
error: Content is protected !!