پارسیان لب

رنگ موهای طبیعی هم حساسیت‌زا هستند؟

    لیکن پلان یک بثور پوستی مزمن که مسری یا سرطانی نیست . این عارضه ممکن است پوست پاها، تنه ، بازو، مچ دست ،...
error: Content is protected !!