پارسیان لب

روش انجام آزمایش مستقیم میکروسکپی و کشت ادرار از نظر مخمرها

مروری برعفونت‌های قارچی مجاری ادراری در طول دهه‌ی گذشته افزایش قابل‌توجهی در بروز پاتوژن‌های قارچی فرصت‌طلب درگیرکننده مجاری ادراری دیده شده است. گونه‌های کاندیدا پاتوژن‌ترین...
error: Content is protected !!