پارسیان لب

روش خونگیری

آماده شدن برای خون گیری گام اول از هر افدامی باید بیمار خود را دقیق شناسایی کنید تا به اشتباه از کسی دیگر خون نگیریم....
error: Content is protected !!