پارسیان لب

روش نگهداری گیاه سينگینيوم پودوفیلوم

سينگینيوم پودوفیلوم  -  ARROWHEAD VINE SYNGONIUM PODOPHYLLUM : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده جنگلهای استوایی در مرکز و جنوبی امریکا : بومی منطقه Nephthytis,سينگونيوم : نام های دیگر                     سينگینيوم پودوفیلوم: جنس...
error: Content is protected !!