پارسیان لب

رپیتون

                  د داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی داژو : سوخته، داغ دانا : هوشیار، آگاه داور : نام موبدی است دَریز : نام داماد داریوش بزرگ دَسَم : فرمانده ده...
error: Content is protected !!