پارسیان لب

ریزیترین زن دنیا

کوچکترین زن دنیا با قدی ۲۸ اینچی و ۲۰ کیلو وزن در کتاب گینس ثبت شده.تو از بیماری استخوانی رنج می برد.
error: Content is protected !!