پارسیان لب

زایمان زودرس

نشانه های زایمان زودهنگام وقتی فرزندتان ورود زودهنگام را آغاز می کند،نشانه های معمول زایمان را تجربه خواهید کرد که شامل انقباض های هر ده...
error: Content is protected !!