پارسیان لب

زخم بستر

زخم بستر

bedsore  که به آن زخم بستر يا زخم فشاري هم گفته مي شود نواحي از پوست و يا بافت هستند که وقتي فشاري روي...
error: Content is protected !!