معماری

زن باردار

خوابیدن به پشت در زن باردار و احتمال مرده زایی

زن باردار

یک مطالعه جدید نشان داده است که در زنانی که در ماه های آخر بارداری خود زیاد به پشت میخوابند احتمال مرگ جنین و تولد نوزاد مرده بیش از زنان دیگر است. البته این بدان معنی نیست که هر زن بارداری که به پشت بخوابد این مشکل را پیدا میکند و یا با خوابیدن به شانه میتوان مانع این عارضه …

ادامه نوشته »