پارسیان لب

ساز سلانه

سیامک افشاری با همکاری حسین علیزاده توانستند ساز زهی به نام سلانه را بسازند. سلانه، سازي است ابداعي، داراي دوازده سيم كه ساخت آن از روي  ...
error: Content is protected !!