پارسیان لب

سانسوریا

سانسیویریا ارنبرگی - BLUE SANSEVIERIA SANSEVIERIA EHRENBERGII    : نام علمی RUSCACEAE - روساسه       : خانواده مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در شمال شرقی آفریقا از جنوب لیبی تا...
error: Content is protected !!