معماری

سلول جانوری

گزارش کارهای فیزیولوژی،آزمایشگاه

گزارش کار های زیست جانوری فیزیولوژِی (فیزیولوژی جانوری) گزارشکار فشار خون چکیده: فشار خون، نیروی است حاصل از انقباض بطن چپ قلب که به خون و در نتیجهء پمپاژ به دیوارهء شریان وارد می­شود. این فشار به صورت یک کسر بیان می­شود که صورت آن فشار سیستولی و مخرج آن فشار دیاستولی است. فشار سیستولی حداکثر فشار ایجاد شده است …

ادامه نوشته »