پارسیان لب

سلول هاي طبيعي خون

لوسمی

لوسمي چيست؟ لوسمي نوعي سرطان است. تمام سرطان ها از سلول شروع مي شوند. سلول ها، خون و ساير بافت هاي بدن را مي سازند....
error: Content is protected !!