معماری

سندرم ماركيو (Mor quio)

يافته هاي آزمايشگاهي در ناهنجاري هاي گلبول هاي سفيد

مرفولوژي نوتروفيل ها در مايلوكاتكسي.

آنومالي پلگر يك آنومالي خوش خيم ارثي است كه با نقص در مراحل انتهايي بلوغ نوتروفيل در مرحله لوبولاسيون هسته بروز كرده و منجر به كاهش لوبولاسيون هسته مي گردد. جهش در ژن (Lamin B Receptor)LBR كه ساختار غشاي هسته را كنترل مي كند و روي كروموزوم 1q قرار دارد به عنوان عامل آنومالي شناخته شده است. آنومالي پلگر با …

ادامه نوشته »