پارسیان لب

سندرم پلاکت هاي خاکستري (Gray platelet syndrome)

ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP) شایع ترین اختلال خونریزی دهنده است. ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک به دو صورت حاد و مزمن رخ می دهد. نوع حاد بیشتر در...
error: Content is protected !!