معماری

سوءظن (پارانوید)

تو فقط مال منی، مال من!

19

تو فقط مال منی، مال من! شاید به جرات بتوان گفت، اکثر زنان و مردانی که در حال تجربه زندگی مشترک هستند، نسبت به همسر خود حساسیتهای ویژه ای دارند و صد البته تمایل دارند که در این روابط تنها خودشان دو نفر سهیم باشند و نفر سومی وجود نداشته باشد.   شاید به جرات بتوان گفت، اکثر زنان و …

ادامه نوشته »