معماری

سوارمینگ

پروتئوس

سوارمینگ پروتئوس در بلاد آگار

باکتری پروتئوس،تشخیص آزمایشگاهی پروتئوس،راه های عفونت پروتئوس و محیط کشت و تست های افتارقی برای باکتری پروتئوس،انواع پروتئوس پروتئوس ها در ادرار ، مدفوع انسان ، حیوانات ، فاضلاب  و خاک زندگی میکنند و میتوانند عفونت های دستگاه ادراری و عفونت های زخم های پوستی ایجاد کنند پروتئوس ها به صورت باسیل های گرم منفی ، پلی مورف و متحرک …

ادامه نوشته »