معماری

سودوآلشریا بوئیدی

قارچهای مسبب مایستوما

اگزوفیالا جینسلمی

آشنائی با خصوصیات قارچهای مسبب مایستوما   قارچهای متعددی بعنوان عوامل ایجاد کننده‌ی مایستومای قارچی (یومایکوتیک) شناخته شده‌اند. مهمترین آنها شامل سودوآلشریا بوئیدی، مادورلا مایستوماتیس، مادورلا گریزه‌آ، کوروولاریا لوناتا، اگزوفیالا جینسلمی، لپتوسفرا سنگالنسیس، پایرونکتا رومروئی و نئوتستادینا روزاتی می‌باشند. لپتوسفرا سنگالنسیس بعنوان عامل بیماری در سنگال و موریتانی شناخته شده است و گزارشهائی از مناطق غیرآفریقائی وجود ندارد. پایرنوکتا رومروئی …

ادامه نوشته »