پارسیان لب

سُرایش

                  سزاوار : شایسته سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال سورن : دلیر و پهلوان ، توانا سوشیانت...
error: Content is protected !!