پارسیان لب

سیچلاید زندانی

نام : سیچلاید گوره خری ( Zebra Cichlid ) یا سیچلاید زندانی ( Convict Cichlid ) نام علمی : Cichlasoma Nigrofasciatum خانواده : Cichlidae زیستگاه...
error: Content is protected !!