پارسیان لب

شرایط نگهداری گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  -  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند : بومی منطقه کلروفیتوم , برگ گندمی : نام های دیگر         گندمی...
error: Content is protected !!