پارسیان لب

شرایط نگهداری گیاه دارلینگتون

دارلینگتون  -  COBRA PLANT DARLINGTONIA CALIFORNICA : نام علمی   SARRACENIACEAE  - ساراسنیاسه : خانواده شمال غربی آمریکا : بومی منطقه the california pitcher plant,cobra lily : نام های دیگر             دارلینگتون: گیاه دارلینگتون ، ...
error: Content is protected !!