پارسیان لب

شربت تریاک چیست

متادون (شربت تریاک) از خانواده مواد شبه افیونى است و بیشتر در درمان وابستگى به سایر شبه‌افیونى‌ها نظیر هروئین، کدئین و مورفین کاربرد دارد متادون...
error: Content is protected !!